Algemene Voorwaarden Minipaardencoaching is een coachpraktijk voor kinderen, tieners en volwassenen, waarbij een minipaard wordt ingezet als hulpmiddel, zowel individueel als in groepsverband.

1. Begrippen
1.1 Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Minipaardencoaching
1.2. Partijen: Opdrachtgever en Minipaardencoaching
1.3. Deelnemer: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van Minipaardencoaching aangeboden diensten
1.4. Aanvang: het uur waarop de overeengekomen training of activiteit volgens de geaccordeerde offerte aanvangt.

2. Toepassing
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Minipaardencoaching partij is.
2.2 Opdrachtgever en/of Deelnemer verklaart zich bij aanmelding voor een coaching met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bekend is.

3. Geheimhouding
3.1 Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben.
3.2 Geen van de Partijen zal direct of indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken.
3.3 De verplichtingen bedoeld in 3.1 en 3.2 gelden zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.

4. Intake
4.1 Voor een coachtraject met kinderen, wordt voorafgaand aan de coaching bij het intakegesprek een vragenlijst ingevuld samen met ouders en/of verzorgers. Bij een intake gesprek voor een volwassene (vanaf 18 jaar) met de persoon zelf. Door middel van de intake en het vragenformulier worden de doelen/hulpvraag voor de coaching vastgesteld.

5. Coaching
5.1 Of er één of meerdere coachings nodig zijn wordt per deelnemer(s) bekeken en in gezamenlijk overleg door Partijen bepaald.
5.2 Voor een optimale coaching is het belangrijk dat de coach in het bezit is van relevante informatie van de deelnemer. De verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van deze informatie ligt bij kinderen onder de 18 jaar bij de ouders en/of verzorgers. Boven de 18 jaar is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de relevante informatie.
5.3 Het is mogelijk dat de coach overleg pleegt met externe hulpverleners of school, alleen na toestemming van de deelnemer, ouders/verzorgers. Externe overleggen worden na goedkeuring door Partijen doorberekend aan de deelnemer.
5.4 Het behalen van het door ouder/verzorgers of deelnemer beoogde doel valt niet te garanderen. Bij twijfel over effectiviteit worden mogelijkheden voor eventuele doorverwijzing besproken door Partijen.

6. Evaluatie
Na iedere coaching wordt in overleg afgesproken of er een vervolg nodig is.

7. Tarieven
Tarieven zijn op aanvraag, inclusief 21% BTW. Exclusief eventuele reis- en verblijfkosten.

8. Facturatie en betaling
8.1 Het volgens de voor akkoord getekende offerte verschuldigde factuurbedrag dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de coaching aan Minipaardencoaching betaald te zijn.
8.2 Bij overeenkomsten die tot stand komen binnen de boven gestelde betalingstermijn, dient het factuurbedrag per ommegaande betaald te worden.
8.3 Is de factuur niet binnen de onder bedoelde termijn voldaan, dan is Minipaardencoaching niet gehouden de in de overeenkomst bedoelde verplichtingen na te komen.
8.4 In de factuurprijs zijn tenzij anders overeengekomen inbegrepen de kosten voor het gebruikmaken van de accommodatie, trainingsmaterialen en consumpties.
8.5 Reiskosten zijn niet in de factuurprijs inbegrepen, tenzij dit in de offerte anders is aangegeven.
8.6 Het overmaken van het factuurbedrag kan plaatsvinden door middel van overboeking aan Minipaardencoaching op het op de offerte vermelde rekeningnummer of middels een online betaling via de website Minipaardencoaching.nl.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Deelname aan activiteiten van Minipaardencoaching geschiedt op eigen risico.
9.2 De aansprakelijkheid van Minipaardencoaching reikt niet verder dan het door Opdrachtgever en/of Deelnemer betaalde factuurbedrag.
9.3 Minipaardencoaching is niet aansprakelijkheid voor schade die niet op voor de branche gebruikelijke voorwaarden kon worden verzekerd.
9.4 Voor schade aan of met door Deelnemers meegenomen goederen, waaronder telefoons, computers, apparatuur en voertuigen veroorzaakt is Minipaardencoaching niet aansprakelijk tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Minipaardencoaching.
9.5 Opdrachtgever en/of Deelnemer vrijwaart Minipaardencoaching voor aanspraken van derden, waaronder Deelnemers, ter zake van schade als in deze bepaling bedoeld.
9.6 Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annulering door Minipaardencoaching is uitgesloten.

10. Afmelding of ziekte Wanneer Deelnemer niet in de gelegenheid is om de gemaakte afspraak na te komen door verhindering of ziekte dient de afspraak minimaal 48 uur van te voren worden afgezegd. In dat geval wordt het tarief van de sessie niet doorberekend. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de sessie, zal de sessie volledig in rekening worden gebracht. Bij plotselinge ziekte is overleg mogelijk om de afspraak te verzetten. Annuleren kan telefonisch of per email aan de daarvoor bestemde contactgegevens zoals genoemd op de website.

11. Locatie De coachlocatie bevindt zich op eigen terrein van Minipaardencoaching. De coachlocatie is alleen te bezoeken na een gemaakte afspraak met Minipaardencoaching via het daarvoor bestemde mailadres of telefoonnummer of via online reservering op de website. Het is niet toegestaan zich zonder aanmelding te begeven op het terrein van Minipaardencoaching.

12. Klachten
12.1 Klachten worden schriftelijk kenbaar gemaakt bij Minipaardencoaching binnen 8 dagen.
12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Minipaardencoaching, nadat de Opdrachtgever en/of Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd.
12.3 Bij Minipaardencoaching ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, geregistreerd, beantwoord en worden vertrouwelijk behandeld door beide partijen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig vraagt, wordt door Minipaardencoaching binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever en/of Deelnemer een meer uitvoering antwoord kan verwachten.
12.4 Ondanks dat kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan bij Minipaardencoaching kan het voorkomen dat er een geschil optreedt over de inhoud van de coaching of een andere klacht. Bij Minipaardencoaching zullen wij altijd proberen om in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen ten aanzien van de klacht.

13. Intellectuele eigendomsrechten
13.1 Alle door Minipaardencoaching verstrekte stukken, zoals offertes, adviezen, overeenkomsten, verslagen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Minipaardencoaching en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Minipaardencoaching worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
13.2 Alle door Minipaardencoaching geproduceerde of ter beschikking gestelde tekst en beeldmateriaal zoals filmopnamen, fotografie, brochures, presentaties en publicaties zijn en blijven intellectueel eigendom van Minipaardencoaching.
13.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Minipaardencoaching is het de opdrachtgever en/of Deelnemer niet toegestaan deze materialen of delen ervan te gebruiken en/of te publiceren.
13.4 Bij schending van deze overeenkomst en eventueel daaruit voortvloeiende schade geleden door Minipaardencoaching (zowel materiële als immaterieel schade) wordt de schade vergoedt door opdrachtgever en/of Deelnemer.

Voor jeugdhulp

Neem contact op met je gemeente!

Nu ook kindercoaching via Jeugdhulp Zuid-Drenthe mogelijk met (deel)vergoeding!